Top Ad unit 728 × 90


Tin tức

recent

Quy trình lập và quản lý hồ sơ chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn


Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) đang trong quá trình xây dựng phần móng, hàng chưa đủ điều kiện để bán ra, nhưng trong quá trình nghiên cứu sản phẩm một vấn đề rất quan trọng liên quan đến việc vận hành của dự án sau này là việc lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ như thế nào, theo quy định của pháp luật? Chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ các nội dung này để quý khách hàng nắm được.
Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn
Chung cư Han Jardin 

Thông tin tham khảo: 

Căn cứ pháp lý:
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014: Điều 76, Điều 77
- Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư: Nội dung thứ 4, sửa đổi Điều 5.
Điều 76. Lập hồ sơ về nhà ở
1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Khoản 2 Điều này và Điều 77 của Luật này.
2. Hồ sơ nhà ở được quy định như sau:
a) Đối với nhà ở tại đô thị và nông thôn được tạo lập trước ngày 01/7/2006 thì phải có giấy tờ chứng minh việc tạo laaoj hợp pháp nhà ở hoặc có bản kê khai thông tin về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Đối với nhà ở tại khu đô thị được tạo lập kể từ ngày 01/7/2006 thì hồ sơ nhà ở bao gồm giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở; giấy tờ xác định đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở, hồ sơ hoan công theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có);
c) Đối với nhà ở tại nông thôn được được tạo lập kể từ ngày 01/7/2006 thì hồ sơ nhà ở bao gồm giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở và bản vẽ thiết kế, bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở (nếu có);
d) Đối với trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án thì hồ sơ nhà ở bao gồm hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở và hồ sơ hoan công theo quy định của pháp luật.
Điều 77. Lưu trữ và quản lý hồ sơ nhà ở
1. Tổ chức, cá nhân lưu trữ hồ sơ về nhà ở được quy định như sau:
a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang sử dụng nhà ở nếu chưa xác định được chủ sở hữu, tổ chức được giao quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở;
b) Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của hộ gia đinh, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn;
c) Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ nhà ở của tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài và dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi làm thủ tục cấp giấy Chứng nhận phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về nhà ở quy định tại Khoản 2 Điều 76 của Luật này cho cơ quan quản lý nhà ở cùng cấp để thiết lập hồ sơ nhà ở.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở.
Không những vậy, cư dân Chung cưHan Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) còn có thể tham khảo ở các thông tư của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết nội dung này.
Tại Điểm 4 Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng đã sửa đổi nội dung Điều 5 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng)
“Điều 5. Lập bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư
1. Chủ sở hữu nhà chung cư phải lập và lưu trữ hồ sơ về nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật Nhà ở.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng. ĐỐi với nhà chung cư không còn hồ sơ lưu trữ thì phải lập lại hồ sơ hoan công của công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật.
3. Việc lưu trữ và bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư được thực hiện theo quy định sau đây:
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này; trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (đối với trường hợp không phải thành lập ban quản trị) có văn bản yêu cầu bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản chính cho ban quản trị. Hồ sơ bàn giao cho ban quản trị gồm:
- Bản vẽ hoan công (có danh mục bản vẽ kèm theo) theo quy định của pháp luật về xây dựng
- Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình của nhà sản xuất
- Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình
- Thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoan thành hạng mục công trình, công trình nhà chung cư của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng.
b) Sau khi nhận bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư quy định tại Điểm a Khoản này từ chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ này tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc văn phòng ban quản trị (nếu có) hoặc tại địa điểm mà Hội nghị nhà chung cư thống nhất; trường hợp mà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư phải cung cấp một bộ hồ sơ đã nhận bàn giao của chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành, trừ trường hợp đơn vị quản lý vận hành là chủ đầu tư.
Trường hợp đơn vị quản lý vận hành không còn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư thì phải bàn giao lại hồ sơ này cho Ban quản trị;
c) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản này mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp huyện phải kiểm tra, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định thì phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND cấp huyện mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực quản lý, sử dụng nhà ở và buộc phải bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư cho Ban quản trị.
d) Trường hợp chủ đầu tư bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo đung quy định mà ban quản trị không nhận thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bàn giao, chủ đầu tư báo cáo về việc ban quản trị không nhận bàn giao và đề nghị UBND cấp huyện nơi có nhà chung cư tiếp nhận hồ sơ này. Ban quản trị phải chịu trách nhiệm về các vấn đề có liên quan xảy ra khi không nhận bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư theo quy định của pháp luật.
4. Trước khi bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư, chủ đầu tư và ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; việc bàn giao hồ sơ công trình nhà chung cư và bàn giao thực tế hiện trạng phải được lâpj thành biên bản có xác nhận của các bên. Trường hợp không thực được việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định rõ phần sở hữu chung thì chủ đầu tư và ban quản trị lập biên bản ghi nhận hiện trạng thiết bị, hiện trạng quản lý sử dụng phần diện tích sở hữu chung của nhà chung cư.
Xét thấy mục tiêu của cư dân Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn)  hay các dự án khác là sử dụng được đung như mong muốn của cư dân khi bỏ tiền ra mua chứ không phải là mua được nhà. Vì vậy, việc hiểu được đầy đủ các quy định này sẽ giúp cư dân thực hiện được quyền làm chủ của mình tốt hơn.
Chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn (Chung cư N01T6, N01T7 Ngoại Giao Đoàn) dự kiến sẽ mở bán khi đủ điều kiện, chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý khách hàng thông tin mới nhất.
Chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng bán hàng dự án, hotline: 0987.429.748Quy trình lập và quản lý hồ sơ chung cư Han Jardin Ngoại Giao Đoàn Reviewed by vietland24h.net on tháng 4 20, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
DMCA.com Protection Status Chung cư CT3 Nghĩa Đô Chung cư Phú Mỹ Complex Chung cư Phú Mỹ Complex chung cư n03t6 ngoại giao đoàn FreeWebSubmission.com